Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (v.o.f.) is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Ook hier ligt een maatschapscontract ofwel het vennootschapscontract tussen de oprichters aan ten grondslag. Een notariële akte is niet vereist. Toch is een goede begeleiding, gezien de grote gevolgen van het contract en de complexe regelgeving, van belang. In het bijzonder dient duidelijk te zijn wat de gevolgen zijn voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Bij de v.o.f. is het vennootschapsvermogen gescheiden van uw privévermogen. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de v.o.f. uit het door u als oprichters/firmanten ingebrachte vermogen.
De v.o.f. lijkt hiermee op een rechtspersoon, zoals de BV. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen privé-schuldeisers van de firmanten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Die kunnen zich overigens ook verhalen op uw privévermogen.

Bevoegdheden

In een v.o.f. is ieder van de vennoten in principe bevoegd namens de v.o.f. te handelen. Er gelden drie uitzonderingen:
  1. als de vennoot van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten (in de vennootschapsakte);
  2. als de verrichte handeling niet binnen het doel van de vennootschap valt;
  3. als het om een handeling gaat waarvoor de vennoot niet bevoegd is.

Aansprakelijkheid

Bij de v.o.f. is ieder van de vennoten hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden. Indien een van de vennoten namens de v.o.f. een verplichting aangaat kan ieder van de vennoten worden aangesproken om de gehele verplichting na te komen. Dit is dus anders dan bij een maatschap, waarin iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk is voor een maatschapsschuld.