U bevindt zich hier: Home

Algemene voorwaarden

 
Algemene Voorwaarden Notariaat Kremer, gevestigd in de gemeente Oldebroek.

(Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zutphen op 9 december 2010 onder nummer 41/2010)

Artikel 1 - Definities

1.1.Notaris: Notaris(sen), zijn/hun waarnemer(s) en zijn/hun kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

1.2 Opdracht: de overeenkomst om de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich tegenover de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

1.4 Opdrachtnemer: Notariaat Kremer is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

1.5 CliŽnt: die natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de notaris en zijn kantoorgenoten, zonder enige uitzondering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever worden gehanteerd, blijven buiten toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige, door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Opdracht

3.1 Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliŽnt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliŽnt een bevestiging van die opdracht te verlangen. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan ťťn persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3.2 De opdrachtgever/cliŽnt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken om de aan hem verstrekte opdracht (alsnog) correct uit te kunnen voeren, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij cliŽnt in rekening te brengen.

3.3 Indien de opdrachtgever en/of de cliŽnt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of de cliŽnt in rekening te brengen.

3.4 Indien na het verstrekken van een opdracht telefonisch of op andere mondelinge wijze wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven, zal de opdrachtgever noch de cliŽnt de opdrachtnemer voor onjuiste tenuitvoerlegging daarvan aansprakelijk kunnen houden.

3.5 Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariaat Kremer op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (ontwerp-)akte en/of adviesbrief impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht, tenzij bij de toezending van de (ontwerp-)akte en/of adviesbrief uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 De ontvangst door Notariaat Kremer van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

3.5 Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Tarieven

4.1 Voor de dienstverlening worden door Notariaat Kremer de voor die diensten bij Notariaat Kremer gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en Notariaat Kremer schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 CliŽnt/opdrachtgever is naast het tarief eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uitreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische overboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.

4.3 Op verzoek van cliŽnt/opdrachtgever kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 5 - Declaraties / betaling

5.1 De door Notariaat Kremer vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Indien de behandeling van een opdracht meer dan ťťn (1) maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaraties niet binnen de daarop aangegeven tijd zijn voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie wel is voldaan.

5.3 Indien opdrachtgever een ander is dan de cliŽnt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliŽnt voor de betaling van declaraties.

5.4 De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of de andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de opgegeven vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is -- zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist -- in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliŽnt aansprakelijk voor alle kosten die opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte, ter inning en behoud van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment een rente over die vordering verschuldigd van ťťn procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

5.5 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliŽnt. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van tweehonderdvijftig euro (Ä250,00).

5.6 Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de door de in de richtlijnen van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) aangegeven termijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6 - Annulering / uitstel

6.1 In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliŽnt in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit de door de notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Notariaat Kremer gebruikelijke uurtarieven, alsmede de hiervoor onder 4.2 bedoelde kosten, tenzij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 In geval een opdracht (tot passeren) binnen achtenveertig (48) uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt Notariaat Kremer zich het recht voor de opdrachtgever/cliŽnt extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 - Werkzaamheden

7.1 De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

7.2 Verstrekte opdrachten worden door Notariaat Kremer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Artikel 8 - Rentevergoeding

Indien de notaris cliŽntengelden onder zich houdt, worden deze gelden redelijkerwijs tegen een zo gunstig mogelijke rente uitgezet bij ťťn of meer van de financiŽle instellingen waarbij de notaris een rekening aanhoudt. Over gelden beneden de tienduizend euro (Ä10.000,00) die na een transactie in depot worden gehouden voor een periode korter dan twee (2) maanden wordt geen rente vergoed. Depotbedragen beneden de tienduizend euro (Ä10.000,00) die langer dan twee (2) maanden in depot blijven, zijn gedurende de eerste twee maanden niet rentedragend. De kosten ter beheer van het depot worden bij de opdrachtgever in rekening en ten laste van het depot gebracht. De notaris kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Over de hoogte van de door de notaris op cliŽntengelden gerealiseerde rente wordt niet gediscussieerd.

Artikel 9 - Archivering

Nadat de behandeling van een dossier door Notariaat Kremer is afgerond staan alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever/cliŽnt afkomstige originele stukken aan opdrachtgever/cliŽnt ter beschikking en kunnen deze door opdrachtgever/cliŽnt bij worden opgevraagd. Notariaat Kremer behoudt zich het recht voor om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Beroepsaansprakelijkheid notaris

10.1 Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

10.2 Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

10.3 De onder 10.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

10.4 De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder 10.2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

10.5 De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen onder 10.2, 10.3 en 10.4 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

10.6 Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Notariaat Kremer een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere notarissen en medewerkers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken nadat zij het kantoor van Notariaat Kremer hebben verlaten, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Klachten

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: - de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB), of - de Kamer van Toezicht over de notarissen en de kandidaat-notarissen, waaronder het kantoor van de notaris ressorteert, en/of - de burgerlijke rechter.

Artikel 12 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1 Op geschillen over de overeenkomst tussen opdrachtgever/cliŽnt en opdrachtnemer, de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) een andere rechtsgang is aangewezen.

12.2 Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

13. Akkoord

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.